Kategorie

Producenci

Brak producentów

Dostawcy

Brak dostawców

PrestaShop

Newsletter

Kanał RSS

Nie dodano kanału RSSREGULAMIN SKLEPU HGS-ELEKTROPostanowienia ogólne

 

1. Właścicielem Sklepu HGS-ELEKTRO oraz Sprzedającym jest Grzegorz Zarębski zamieszkały w Warszawie, przy ul. Wrocławskiej 25 lok. 4, prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Urzędzie Gminy Warszawa-Bemowo pod numerem 463684 w dniu 12.05.2008 r. o nazwie:

   a) Hoplon Group Security Grzegorz Zarębski

   b) HGS Elektro Grzegorz Zarębski

      NIP 6171545376, REGON 141295925


2. Sklep HGS-Elektro to sklep internetowy dostępny na stronie www.sklep.hgs-elektro.pl gdzie można kupić artykuły przemysłowe nowe i używane. Obsługa Sklepu HGS-Elektro dokłada wszelkich starań, aby zakupy były proste i nie sprawiały żadnych problemów. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt:
   a) telefonicznie 22 490 36 32 lub 668 833 441

   b) e-mail: grzegorz@hgs-elektro.pl lub biuro@hgs-elektro.pl

3. Kupującym w Sklepie HGS-Elektro może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.
4. Przesyłki są dostarczane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz do krajów poza nim.
5. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

6. Rejestrując się do Sklepu Internetowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Klient wyraża zgodę na gromadzenie jego danych osobowych w celu dokonania transakcji, oraz na powierzenie ich PayPal, PayU w celu zrealizowania płatności, Poczcie Polskiej a także firmie kurierskiej w celu  dostarczenia przesyłki. Logując się na swoje konto w Sklepie Internetowym Klient ma dostęp do swoich danych, a także do dokonywania w nich zmian.

7. Polityka plików „cookies”

 - Pliki cookies zwane także „ciasteczkami” są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

 - Niniejsza strona internetowa www.sklep.hgs-elektro.pl oraz wszelkie jej podstrony korzystają z plików cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz logowania.

 - W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania niniejszej strony internetowej www.epolmark.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą.

 - Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.epolmark.pl i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych. 


Usługi świadczone drogą elektroniczną


1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.sklep.hgs-elektro.pl z wykorzystaniem Konta Klienta.
2. Konto Klienta to narzędzie dostępne w systemie sklepu internetowego po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sprzedającego etapów zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp. 
3. Utworzenie Konta Klienta wymaga zarejestrowania. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Klienta. Kupujący w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: aktywnego adresu e-mail, hasła (widocznego tylko dla Kupującego), imienia (lub nazwy firmy), nazwiska (lub NIP), pełnego adresu zamieszkania oraz numeru telefonu komórkowego
4. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
a) przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
b) spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,
c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,   
d) wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną, 
e) wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.
5. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Właściciel HGS-Elektro Grzegorz Zarębski może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
6. Właściciel HGS-Elektro Grzegorz Zarębski może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu,  
b) działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
d) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,
e) Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f) Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
g) podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
7. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 6 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
8. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane poprzez Sklep HGS-Elektro zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.


Przedmiot transakcji

1. Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu HGS-Elektro, opisane na stronie w chwili składania zamówienia, jako "DOSTĘPNE". HGS-Elektro dołoży wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
2. Właściciel serwisu HGS-Elektro ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W takiej sytuacji obsługa sklepu HGS-Elektro niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty.

 

Cena


1. Ceny produktów podawane są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT właściwy dla danego produktu i wliczoną opłatę KGO). 

Zamówienia


1. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.hgs.elektro.pl lub telefonicznie. Aktualny numer telefoniczny i godziny pracy są dostępne na witrynie Sklepu Internetowego.
W wypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną, 
a) Kupujący jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia. 
b) Zakres danych niezbędnych w takim wypadku obejmuje co najmniej wskazanie wybranego towaru, jego ilości, a także dane Kupującego, czyli: imię i nazwisko, dane kontaktowe i adres dostawy. 
c) Zakres niezbędnych danych może się różnić w zależności od sposobu realizacji zamówienia wybranego przez Kupującego.
d) Zawarcie umowy sprzedaży następuje w trakcie rozmowy telefonicznej po potwierdzeniu wszystkich warunków zamówienia przez obsługę sklepu.
e) W wypadku podania przez Kupującego adresu poczty elektronicznej e-mail, Kupujący otrzyma wiadomości generowane przez Sklep Internetowy dotyczące realizacji zamówienia tak jak dla zamówienia złożonego na stronie WWW w formule „zakupy bez rejestracji”
f) W wypadku nie podania przez Kupującego adresu poczty elektronicznej e-mail, zamówienie będzie realizowane zgodnie z danymi przekazanymi podczas rozmowy telefonicznej z obsługą sklepu, a Kupujący ma możliwość weryfikacji stanu realizacji zamówienia przez kontakt z obsługą sklepu w godzinach jego pracy.
2. Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu (paragon lub na życzenie Klienta fakturę).
3. Kupujący upoważnia firmę HGS-Elektro Grzegorz Zarębski  do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego.
4. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia HGS-Elektro Grzegorz Zarębski również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
5. Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, żądania ich poprawiania lub usunięcia.
7. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego na stronie WWW jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym i podanie numeru telefonu i adresu e-mail.
8. Po złożeniu zamówienia na stronie WWW Sprzedający generuje e-mail (wysłany na podany w zamówieniu adres), w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia oraz dalsze instrukcje:
a) w przypadku płatności za pobraniem – informacje o wysłaniu towaru,
b) w przypadku płatności przelewem – numer konta,
c) w przypadku płatności kartą – link do transakcji bezpośrednio na stronie www.payu.pl lub www.paypal.pl
9. Dla zamówień złożonych na stronie WWW do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 powyżej.
10. W celu przyśpieszenia realizacji zamówienia Kupujący może potwierdzić zamówienie poprzez link umieszczony w wiadomości elektronicznej przesłanej przez Sprzedającego.
11. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. błędny numer telefonu lub e-mail) w ciągu 48 godzin, zostanie ono anulowane. Właściciel HGS-Elektro Grzegorz Zarębski będzie także upoważniony do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać wykonanie umowy sprzedaży.
12. Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie, zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od HGS-Elektro Grzegorz Zarębski  jego realizacji. 


Formy płatności 

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: 

a) Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
b) Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
c) Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 - Bank: ING Bank Śląski
 - Numer rachunku: 58 1050 1025 1000 0090 6049 6669

d) Płatność przez serwis PayPal

e) Płatność przez serwis PayU. 

Dostawa i transport


1. Czas wysyłki zamówienia uzależniony jest od następujących czynników:
a) Przy płatności przed wysyłką (przelew, płatność elektroniczna), czas wysyłki jest naliczany od momentu wpłynięcia środków na konto.
b) Od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela i   święta) – czas wysyłki ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych.
c) Od godziny złożenia zamówienia. Jeżeli zamówienia dokonano po godzinie 15:00, czas wysyłki ulega wydłużeniu o 18 godzin.
2. Koszt dostawy jest obliczany automatycznie w pierwszym kroku procesu zakupowego (cena widoczna przy produkcie dotyczy płatności przelewem). Po przejściu w zakładkę "PŁACĘ" wyświetlają się ostateczne koszty transportu.
3. Przejście do zakładki „PŁACĘ” nie oznacza jeszcze złożenia zamówienia. Podane ceny są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT.
4. Cena za transport uzależniona jest od wagi brutto wybranego towaru (towar wraz z opakowaniem) bądź przedziału wagowego w jakim zmieści się wybrany towar (w przypadku zakupu więcej niż jednego produktu) i w całości pokrywana jest przez Kupującego. 
6. W przypadku płatności kartą kredytową, e-transferem, e-przelewem za pośrednictwem systemu PayU lub PayPal do kosztów transportu widocznych przy produkcie doliczane jest 2,2% wartości zamówienia. Cena ta generuje się automatycznie po przejściu w zakładkę "PŁACĘ".
7. Przesyłki krajowe realizowane są za pośrednictwem:
a) Poczty Polskiej - standardowy termin doręczenia wynosi 2 do 4 dni roboczych od momentu wysłania. Za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłany jest towar o wadze do 10 kg.
b) Firm kurierskich - standardowy termin doręczenia wynosi 1 do 2 dni roboczych od momentu wysłania. Maksymalna waga wysyłanego towaru to 30 kg (przy większych wagowo zamówieniach możliwość indywidualnego ustalenia ceny za transport).
c) Przesyłki zagraniczne - standardowy termin doręczenia wynosi 2 do 5 dni roboczych od momentu wysłania. Wysyłamy przesyłki do krajów Unii Europejskiej takich jak: Czechy, Niemcy, Słowacja, Austria, Węgry, Belgia, Dania, Estonia, Francja, Holandia, Litwa, Łotwa, Anglia, Finlandia, Hiszpania, Słowenia, Szwecja, Włochy, Grecja, Irlandia, Portugalia.
8. W przypadku Państwa nieobecności, kurier pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę. Dostawa awizowanej przesyłki dokonywana jest bezpłatnie. Każda następna próba doręczenia jest płatna. Koszty te ponosi Kupujący. W przypadku nieudanych prób doręczenia, towar zostaje zwrócony do magazynu HGS-Elektro. 
9.    W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zamówionego towaru w obecności kuriera. 
10.    W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody, w protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania i następnie podpisany protokół przesłać do sklepu HGS-Elektro.

 

Gwarancje i reklamacje


1. Zakupiony towar w sklepie HGS-Elektro jest zależnie od wyboru fabrycznie nowy lub używany.

a) Nowy - posiada gwarancję producenta. Okres gwarancji zależy od zapisu w karcie gwarancyjnej.

b) Używany – gwarancja udzielana indywidualnie zawarta w opisie towaru.
2. W przypadku, kiedy odebrany towar jest niezgodny z umową, w tym nie działa lub usterka wystąpiła podczas eksploatacji należy zgłosić reklamację w ramach gwarancji bezpośrednio w serwisie producenta lub zgłosić reklamację u Sprzedawcy. 
3. Wykaz autoryzowanych serwisów znajduje się na karcie gwarancyjnej lub stronie internetowej producenta. 
4. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego zgłoszonych do Sprzedawcy są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) i ustawy z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późn. zm.). 
5. Sprzedawca w celu rozpatrzenia reklamacji Kupującego dotyczących wymiany lub naprawy towaru może korzystać z opinii specjalistów, autoryzowanych serwisów lub opinii gwaranta. Właściciel HGS-Elektro zwraca koszty przesyłki towaru w ramach uprawnień reklamacyjnych konsumenta.
6. Klient może także złożyć reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: biuro@hgs-elektro.pl, a także kontaktując się telefonicznie z obsługą sklepu. 

Zwroty


1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r. nr 22, poz. 271) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 15 dni od daty otrzymania rzeczy.
2. Koszt odesłania zwracanego towaru do Sprzedawcy  wskutek odstąpienia od umowy  nie podlega zwrotowi. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych do niego za pobraniem
3. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny z obsługą sklepu, lub kontakt mailowy na adres: biuro@hgs-elektro.pl - w tym miejscu Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia tej procedury. 

Bezpieczeństwo


1. Sklep HGS-Elektro współpracuje z platformami płatniczymi PayU (www.payu.pl) i PayPal (www.paypal.pl),  które gwarantują najwyższe bezpieczeństwo. 
2.Transakcje dokonywane są na serwerach PayPal lub PayU, na specjalnie zabezpieczonych stronach, a właściciel Sklep HGS Elektro nie ma dostępu do danych transakcji. 
3. System płatności oferowany przez PayU i PayPal nie wymaga i nie umożliwia właścicielowi Sklepu HGS-Elektro przechowywania w swoich bazach danych numerów kart płatniczych. Wszystko odbywa się na stronach www.paypal.pl lub www.payu.pl  
4. Dane dotyczące płatności są szyfrowane 128 bitowym protokołem SSL a sklep zostaje jedynie powiadomiony o powodzeniu lub niepowodzeniu transakcji. Wszelkie dane, jakie powierza nam Kupujący są możliwie najlepiej chronione przed dostępem niepowołanych osób. 

Postanowienia końcowe


1. Do transakcji zawieranych z udziałem zagranicznych przedsiębiorców zastosowanie mają przepisy prawa polskiego , w tym Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964r. )
2. Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach www sklepu internetowego HGS-Elektro są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
3. Zawartość stron internetowych Sklepu HGS-Elektro nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy. 
4. Firma HGS-Elektro Grzegorz Zarębski informuje, że informacje dotyczące sprzętu prezentowanego na stronach HGS-Elektro są zgodne z danymi katalogowymi producentów. 
5. Złożenie zamówienia przez Kupującego upoważnia właściciela HGS-Elektro do przetwarzania danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami).
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.